TOPPERS - XII

2019-20

VANSHIKA VASHISHTHA
96.2% (ART)

HARDEEP KAUR
96 % (COMMERCE)

LAKSHYA AGRAWAL
95.4 %(SCIENCE)

PRACHI CHAUHAN
95% (SCIENCE)

NAVNEET DIXIT
94.8 % (SCIENCE)

POONAM
94.6 % (SCIENCE)

EKTA SHARMA
94.6% (SCIENCE)

ABHISHEK RAWAT
94.6% (SCIENCE)

RAGHAV VARSHNEY
94.4 % (SCIENCE)

PRAKRITI SINGH
94.2 % (SCIENCE)

GAGAN PRATAP SINGH
93.4% (SCIENCE)

SHIVAM SHARMA
93.4% (SCIENCE)

AISHWARYA KHANDELWAL
93.2% (COMMERCE)

KRISHNA MAHESHWARI
93.2% (COMMERCE)

VIKRAM SINGH
93.2% (SCIENCE)

SAKSHI VARSHNEY
93% (COMMERCE)

SWAPNIKA AGRAWAL
93% (SCIENCE)

TUSHAR SHARMA
93% (SCIENCE)

YUVRAJ VERMA
92% (COMMERCE)

GAURAV KUMAR SENGER
92% (SCIENCE)

PEEYUSH KUMAR SINGH
91.4% (SCIENCE)

APEKSHA KHANDELWAL
91.2% (COMMERCE)

MRADUL PALIWAL
91.2% (SCIENCE)

YASHI SINGH
90.6% (COMMERCE)

MUKUL KUMAR SINGH
90.2% (SCIENCE)

SHREYA MITTAL
90% (COMMERCE)
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15